Home / Lajme / HULUMTIM “NJOHJA DHE RESPEKTIMI I LIGJEVE NË KOSOVË”

HULUMTIM “NJOHJA DHE RESPEKTIMI I LIGJEVE NË KOSOVË”

Dy studentë nga Kolegji Universum, Lirim Hysenaj dhe Artina Lecaj, kanë përfunduar një hulumtim në qytetin e Ferizajit. Temën që këta zgjodhen të jetë është “NJOHJA DHE RESPEKTIMI I LIGJEVE NË KOSOVË”. Ata morën iniciativën dhe anketuan afro 180 qytetarë në shesh duke marrur përgjigjjet e tyre.

Në bazë të hultumtimit dalin këto rezultate:

A mendoni se respektohen Ligjet?

Rezultani final

PAK 120 PERSONA 71%

ASPAK 34 PERSONA 19%

SHUMË 16 PERSONA 9%

Sa keni njohuri për Ligjet?

Rezultati final

PAK 120 PEERSONA 71%

ASPAK 10 PERSONA 5%

SHUMË 37 PERSONA 23%

A mendoni se respektohen të Drejtat e Njeriut në Kosovë ?

Rezultati final

PAK 118 PERSONA 70%

ASPAK 36 PERSONA 21%

SHUMË 12 PERSONA 8%

A ka ndodhur të dëgjoni lidhur me shkeljen e Ligjit nga një individ?

Rezultati final

PO 141 PERSONA 84%

JO 26 PERSONA 16%

A mendoni se respektohen këto pika të nenit 24  “barazia para Ligjit”

  1. Të gjithë janë të barabartë para ligjit. Çdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes së barabartë

ligjore, pa diskriminim. 56 PERSONA 33%

  1. Askush nuk mund të diskriminohet në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë,

mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë

komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së

kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal.  90 PERSONA 54%

  1. Parimet e mbrojtjes së barabartë ligjore nuk parandalojnë vënien e masave të nevojshme për

mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të individëve dhe grupeve që janë në pozitë të

pabarabartë. Masat e tilla do të zbatohen vetëm derisa të arrihet qëllimi për të cilin janë vënë

ato.  23 PERSONA 13%

A mendoni se mbrohen të drejtat e fëmijëve në Republikën e Kosovës

Rezultati final

PAK 114 PERSONA 69%

ASPAK 27 PERSONA 16%

SHUMË 26 PERSONA 15%

Sa mendoni se respektohen të drejtat e komuniteteve në Republikën e Kosovës

Rezultati final

PAK 105 PERSONA 63%

ASPAKA 13 PERSONA 7%

SHUMË 50 PERSONA 30%

Sa i shikoni seancat e Kuvendit të  Republikës së Kosovës

Rezultati final

PAK 58 PERSONA 35%

ASPAK 80 PERSONA 48%

SHUMË 29 PERSONA 17%

Loading...

Lajmi Fresh

Lajm Special : Sa më parë të vazhdojë dialogu

Bashkimi Evropian përshëndet marrëveshjen midis presidentëve të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vuçiq …